Realizacje

 

  • Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją projektu:  „Rewitalizacja Golubskiej starówki – Etap II (podetap IA)” (Nr RPKP.07.01.00-04-003/09) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”. – maj – wrzesień 2010.

 

  • „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego – etap I”: Przeprowadzenie rozpoznawczo-weryfikacyjnych sondażowych badań archeologicznych mających na celu odszukanie reliktów średniowiecznego systemu obronnego miasta tj. szyi bramnej oraz drugiej zewnętrznej bramy miasta (barbakanu) w rejonie istniejącej bramy Lubawskiej przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. - listopad/grudzień 2010r.

 

  • Nadzór archeologiczny w trakcie trwania prac ziemnych związanych z realizacją projektu: Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków, odcinek Czerniewice-Kowal od km 151+900 do km 215+850.  – od sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku przy współpracy z firmą dr Przemysława Kołosowskiego.

 

  • Rozpoznawczeh badniań archeologiczne w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Ogrodowej dz. nr 9-394/2 dotyczące oceny posadowienia średniowiecznego muru obronnego.  - wrzesień 2011r. 
  •