Realizacje

 

  • Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia prac ziemnych zwišzanych z realizacjš projektu:  „Rewitalizacja Golubskiej starówki – Etap II (podetap IA)” (Nr RPKP.07.01.00-04-003/09) wspó?finansowanego przez Uni? Europejskš z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagajšcych odnowy”, Dzia?ania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”. – maj – wrzesie? 2010.

 

  • „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego – etap I”: Przeprowadzenie rozpoznawczo-weryfikacyjnych sonda?owych bada? archeologicznych majšcych na celu odszukanie reliktów ?redniowiecznego systemu obronnego miasta tj. szyi bramnej oraz drugiej zewn?trznej bramy miasta (barbakanu) w rejonie istniejšcej bramy Lubawskiej przy ul. 3-go Maja w Nowym Mie?cie Lubawskim. Projekt wspó?finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. - listopad/grudzie? 2010r.

 

  • Nadzór archeologiczny w trakcie trwania prac ziemnych zwišzanych z realizacjš projektu: Budowa Autostrady A-1 Toru?-Stryków, odcinek Czerniewice-Kowal od km 151+900 do km 215+850.  – od sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku przy wspó?pracy z firmš dr Przemys?awa Ko?osowskiego.

 

  • Rozpoznawczeh badnia? archeologiczne w Nowym Mie?cie Lubawskim przy ul. Ogrodowej dz. nr 9-394/2 dotyczšce oceny posadowienia ?redniowiecznego muru obronnego.  - wrzesie? 2011r. 
  •