Oferta

Nadzór archeologiczny – cz?sto konieczny na terenach inwestycji budowlanych i przemys?owych (takich jak: budowa domów, dróg, melioracje, uk?adanie kabli, wodocišgów i gazocišgów) w trakcie prowadzenia robót ziemnych mogšcych doprowadzi? do zniszczenia nieznanych wcze?niej obiektów archeologicznych.

 

Wyprzedzajšce badania wykopaliskowe – konieczne do wykonania przed przystšpieniem do w?a?ciwych prac ziemnych zwišzanych z inwestycjš.
Sonda?e wykopaliskowe – przydatne w przypadkach, gdy na terenie inwestycji nie jest zadokumentowane stanowisko archeologiczne. Prace takie mogš pomóc inwestorom w unikni?ciu przestojów w robotach ziemnych, kiedy w trakcie zostanš odkryte zbytki archeologiczne.
Ratownicze badania archeologiczne – wiš?šce si? cz?sto z obszarami inwestycji, ale mogšce równie? by? konieczne w zwišzku z zagro?eniami naturalnymi b?d? tymi, spowodowanymi gospodarkš rolniczš.
 
Zapewniamy zleceniodawcom kompleksowš obs?ug? inwestycji:
Po uzyskaniu upowa?nienia us?ugodawca zapewnia wszystkie formalno?ci zwišzane z wydaniem pozwolenia Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych i podwodnych.
Dostosowanie tempa prac archeologicznych do harmonogramu inwestycji.
Po zako?czeniu prac, przygotowanie sprawozdania konserwatorskiego oraz ewentualnego opracowania naukowego czy publikacji wyników bada?.
 
Firma oferuje ponadto mo?liwo?? prowadzenia poza pracami naziemnymi, równie? prace podwodne:
Archeologiczny rekonesans podwodny – majšcy na celu weryfikacj? zalegania ewentualnych pozosta?o?ci ludzkiej dzia?alno?ci w przesz?o?ci w zbiornikach wodnych.