Oferta

Nadzór archeologiczny – często konieczny na terenach inwestycji budowlanych i przemysłowych (takich jak: budowa domów, dróg, melioracje, układanie kabli, wodociągów i gazociągów) w trakcie prowadzenia robót ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia nieznanych wcześniej obiektów archeologicznych.

Wyprzedzające badania wykopaliskowe – konieczne do wykonania przed przystąpieniem do właściwych prac ziemnych związanych z inwestycją.
Sondaże wykopaliskowe – przydatne w przypadkach, gdy na terenie inwestycji nie jest zadokumentowane stanowisko archeologiczne. Prace takie mogą pomóc inwestorom w uniknięciu przestojów w robotach ziemnych, kiedy w trakcie zostaną odkryte zbytki archeologiczne.
Ratownicze badania archeologiczne – wiążące się często z obszarami inwestycji, ale mogące również być konieczne w związku z zagrożeniami naturalnymi bądź tymi, spowodowanymi gospodarką rolniczą.
 
Zapewniamy zleceniodawcom kompleksową obsługę inwestycji:
Po uzyskaniu upoważnienia usługodawca zapewnia wszystkie formalności związane z wydaniem pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych i podwodnych.
Dostosowanie tempa prac archeologicznych do harmonogramu inwestycji.
Po zakończeniu prac, przygotowanie sprawozdania konserwatorskiego oraz ewentualnego opracowania naukowego czy publikacji wyników badań.
 
Firma oferuje ponadto możliwość prowadzenia poza pracami naziemnymi, również prace podwodne:
Archeologiczny rekonesans podwodny – mający na celu weryfikację zalegania ewentualnych pozostałości ludzkiej działalności w przeszłości w zbiornikach wodnych.